Start Informacje Produkty spożywcze przeciwko koronawirusowi?

Produkty spożywcze przeciwko koronawirusowi?

Wiele firm oferuje produkty spożywcze przeciwko koronawirusowi. Czytaj dalej, aby sprawdzić, czy są skuteczne.
źródło: gis.gov.pl
dodane: 30.03.2020
wyświetleń: 454

Na rynku pojawiają się produkty, których właściwości rozreklamowywane są jako przeciwwirusowe i wspomagające walkę z zarażeniem SARS-CoV-2. Jest to zarówno żywność, jak i suplementy diety.

Suplementy diety

Suplementy diety, w świetle definicji to

"środki spożywcze,których celem jest uzupełnienie normalnej diety, będących skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie"

 

Suplementy diety nie wykazują zatem działania leczniczego - nie mogą chronić ani wspierać w walce z istniejącym już zakażeniem, w tym infekcją COVID-19.

Środki lecznicze

Działanie lecznicze wykazują tylko środki lecznicze, tj. leki, których definicja zgodna z prawem farmaceutycznym brzmi następująco:

"produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne"

Zasady znakowania żywności

Zasady znakowania żywności reprezentowane są przez szereg ustaw na szczeblu unijnym:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
 • Zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
 • Uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG
 • Dyrektywy Rady 90/496/EWG
 • Dyrektywy Komisji 1999/10/WE
 • Dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str. 18)

jak i krajowym, tj.:

 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 149)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.).


Zapisy zawarte w powyższych przepisach prawa nakazują producentom informowanie o produkcie w sposób jasny i rzetelny. Umieszczanie komunikatów sugerujących właściwości zapobiegające rozwojowi choroby lub leczące poszczególne jednostki jest zatem niedozwolone.

Apel GIS

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje:

"Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Dlatego też znakowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości."

 

Nie daj się nabrać na tanie chwyty marketingowe producentów - żywność, jak i suplementy diety mogą jedynie wspomagać prawidłowe działanie elementów fizjologii organizmu. Na chwilę obecną nie wynaleziono ani szczepionki ani konkretnych środków skutecznych w walce z koronawirusem.

źródło: gis.gov.pl
dodane: 30.03.2020
wyświetleń: 454